زیرنویس فارسی Witch's Love (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑)  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Witch's Love (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑)

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی Witchs Love Ep12.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep11.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep10.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep09.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep08.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep07.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep06.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep05.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep04.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep03.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
فارسی Witchs Love Ep02.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه وزهرا* www.sunflowermag.ir 
فارسی Witchs Love Ep01.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir