زیرنویس فارسی What's Wrong with Secretary Kim? (Why Secretary Kim? / Kimbiseoga Wae Geureolgga? / 김비서가 왜 그럴까?) 


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

What's Wrong with Secretary Kim? (Why Secretary Kim? / Kimbiseoga Wae Geureolgga? / 김비서가 왜 그럴까?)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E12.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E11.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E10.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E09.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E08.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E07.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E06.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E05.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E04.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟  
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E03.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟  
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E02.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비-서가 왜-그럴까-Why.Secretary.Kim.E01.StarDrama   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
فارسی 김비서가 왜 그럴까?What's Wrong with Secretary Kim.E05(paradox_persiansub)   PaRaDoX_TeaM
برای دسترسی سریع زیرنویس به کانال ما سربزنید @paradox_persiansub  
فارسی 김비서가 왜 그럴까?What's Wrong with Secretary Kim.E04(paradox_persiansub)   PaRaDoX_TeaM
برای دسترسی سریع زیرنویس به کانال ما سربزنید @paradox_persiansub  
فارسی 김비서가 왜 그럴까?What's Wrong with Secretary Kim.E03(paradox_persiansub)   PaRaDoX_TeaM
برای دسترسی سریع زیرنویس به کانال ما سربزنید @paradox_persiansub  
فارسی 김비서가 왜 그럴까?What's Wrong with Secretary Kim.E02(paradox_persiansub)   PaRaDoX_TeaM
برای دسترسی سریع زیرنویس به کانال ما سربزنید @paradox_persiansub 
فارسی 김비서가 왜 그럴까?What's Wrong with Secretary Kim.E01(paradox_persiansub)   PaRaDoX_TeaM
برای دسترسی سریع زیرنویس به کانال ما سربزنید @paradox_persiansub  
فارسی Why Secretary Kim E03 --> BarcodeSubtitle   Tinkerbell97
@BarcodeSubtitle 
فارسی Why Secretary Kim E02 --> BarcodeSubtitle   Tinkerbell97
@BarcodeSubtitle  
فارسی Why Secretary Kim E01--> BarcodeSubtitle   Tinkerbell97
@BarcodeSubtitle  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Whats.Wrong.With.Secretary.Kim.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام