زیرنویس فارسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی 남자친구~Encounter.E05 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
فارسی 남자친구~Encounter.E04 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
فارسی 남자친구~Encounter.E03 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
فارسی 남자친구~Encounter.E02 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
فارسی 남자친구~Encounter.E01 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
فارسی Encounter Episode 06   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
فارسی Encounter Episode 05   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
فارسی Encounter Episode 04   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
فارسی Encounter Episode 03   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
فارسی Encounter Episode 02   Persian Dream Team
YasiG7 - Darya - M.Hena @PersianDreamTeam 
فارسی Encounter Episode 01   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 - Ghasadak @PersianDreamTeam  
فارسی Boyfriend.E02-PerSub(@Arirangland).zip   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Boyfriend.E01-PerSub(@Arirangland).zip   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Boyfriend.E06-PerSub(@Arirangland).zip   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Boyfriend.E05-PerSub(@Arirangland).zip   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Boyfriend.E04-PerSub(@Arirangland).zip   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Boyfriend.E03-PerSub(@Arirangland).zip   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام