Subscene - زیرنویس فارسی Red Sparrow - AvaSub  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Red Sparrow

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی Red sparrow official trailer   mahdi.J.P
Translated by:Mahdi jalali