زیرنویس فارسی I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야)  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

I am Not a Robot (I'm Not a Robot / She's Not a Robot?! / Roboti Aniya / 로봇이 아니야)

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی 로봇이-아니야-I.Am.Not.a.Robot.teaser03   seouldl.in
دانلود سریال -> www.seouldl.ir  
فارسی 로봇이-아니야-I.Am.Not.a.Robot.teaser02   seouldl.in
دانلود سریال -> www.seouldl.ir  
فارسی 로봇이-아니야-I.Am.Not.a.Robot.teaser01   seouldl.in
دانلود سریال -> www.seouldl.ir 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E32.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه، زهرا و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E32 END-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E31-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E31.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه، زهرا و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E30-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E30.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E29-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E29.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E28-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E28.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E27-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E27.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E26-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E26.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E25-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E25.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E24-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E24.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : سپیده و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E23-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E23.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : سپیده و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E22-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E22.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E21-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E21.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E20-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E20.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E19-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E19.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E18-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E18.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E17-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E17.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E16-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E16.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E15-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E15.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E14-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E14.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E13-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E13.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E12-OPUSSUB   Bahar336
 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E12.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E11-OPUSSUB   Bahar336
 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E11.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E10-OPUSSUB   Bahar336
 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E10.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه و نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E09-OPUSSUB   Bahar336
 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E09.sunflowermag   Mahboobeh
تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان / مترجم : محبوبه 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E08-OPUSSUB   Bahar336
 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E08.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E07-OPUSSUB   Bahar336
 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E07.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : محبوبه 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E06-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E06.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E05-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E05.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : محبوبه 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E04-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E04.sunflowermag   Mahboobeh
⏪⏪⏪ تیم ترجمه مجله آفتابگردان ⏩⏩⏩ مترجمان : محبوبه و نسرین  
فارسی I'm.Not.a.Robot.E03-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E03.sunflowermag   Mahboobeh
مترجم : محبوبه مجل گل آفتابگردان http://sunflowermag.ir 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E02-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E02.sunflowermag   Mahboobeh
مترجمان : محبوبه/ نسرین 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E01-OPUSSUB   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
فارسی I'm.Not.a.Robot.E01.sunflowermag   Mahboobeh
http://sunflowermag.ir 
فارسی I am Not a Robot Episode 32   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 31   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 30   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 29   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 28   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 27   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 26   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 25   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 24   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 23   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 22   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 21   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 20   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 19   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 18   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 17   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 16   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 15   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 14   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 13   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 12   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 11   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 10   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 09   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 08   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 07   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 03   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی I am Not a Robot - All   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam