زیرنویس فارسی Cross (Keuroseu / 크로스)  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Cross (Keuroseu / 크로스)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی Cross.Episode08.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
فارسی Cross.Episode07.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
فارسی Cross.Episode06.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
فارسی Cross.Episode05.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان. مترجم:سپیده و زهرا 
فارسی Cross.Episode04.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده 
فارسی Cross.Episode03.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
فارسی Cross.Episode02.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی مجله آفتابگردان. مترجم: سپیده 
فارسی Cross.Episode01.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه ی آفتابگردان. مترجم: سپیده و زهرا 
فارسی Cross.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Cross.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Cross.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Cross.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
فارسی Cross.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Cross.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Cross.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Cross.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
فارسی Cross Episode 07   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی Cross Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی Cross Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی Cross Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی Cross Episode 03   Persian Dream Team
Elham75 @persiandreamteam  
فارسی Cross Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam  
فارسی Cross Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 @persiandreamteam