زیرنویس فارسی A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی A.Poem.a.Day.E16   f971
 
فارسی A.Poem.a.Day.E15   f971
 
فارسی A.Poem.a.Day.E14   f971
 
فارسی A.Poem.a.Day.E13   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E12   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E11   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E10   f971
 
فارسی A.Poem.a.Day.E10   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E09   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E08   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E07   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E06   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E05   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
فارسی A.Poem.a.Day.E04   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
فارسی A.Poem.a.Day.E03   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
فارسی A.Poem.a.Day.E02   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
فارسی A.Poem.a.Day.E01   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
فارسی A Poem a Day Episode 16   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem a Day Episode 15   Persian Dream Team
Jullieta @persiandreamteam  
فارسی A Poem a Day Episode 14   Persian Dream Team
Jullieta @persiandreamteam 
فارسی A Poem a Day Episode 13   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam 
فارسی A Poem A Day Episode 12   Persian Dream Team
Rasselas - Jullieta @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 11   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 10   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 09   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 08   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 07   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 05   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 03   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
فارسی A Poem A Day Episode 01   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
فارسی A Poem a Day - All Episode   Persian Dream Team
Jullieta - [email protected]