زیرنویس فارسی A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey-Complete♥(barcode)♥   Mary_fall
@ 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 (تمام قسمتها)  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E20 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@ 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E19 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@ 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E18 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E17 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E16 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E15 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E14 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E13 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E12 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E11 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E10 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E09 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E08 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E07 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E06 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E05 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E04 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E03 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E02 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی 화유기.A.Korean.Odyssey.E01 ♥(barcode)♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
فارسی Hwayugi-E02-sunflowermag.ir   sunflowermag
مترجمان: سحر و نیلا UTF-8 
فارسی Hwayugi Episode 20   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 19   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 18   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 17   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 16   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 15   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 14   Persian Dream Team
Darya @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 13   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی Hwayugi Episode 12   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam 
فارسی Hwayugi Episode 11   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam 
فارسی Hwayugi Episode 10   Persian Dream Team
Darya - Neginell 
فارسی Hwayugi Episode 09   Persian Dream Team
Neginell - Darya @persiandreamteam 
فارسی Hwayugi Episode 08   Persian Dream Team
Neginell - ghasadak @persiandreamteam  
فارسی Hwayugi Episode 07   Persian Dream Team
Darya - Neginell @persiandreamteam 
فارسی Hwayugi Episode 06   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
فارسی Hwayugi Episode 05   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
فارسی Hwayugi Episode 04   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam 
فارسی Hwayugi Episode 03   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam 
فارسی Hwayugi Episode 02   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam  
فارسی Hwayugi Episode 01 - Complete Subbed   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam  
فارسی Hwayugi Episode 01   Persian Dream Team
Darya - Rasselas @persiandreamteam  
فارسی Hwayugi - All   Persian Dream Team
Darya - Neginell @PersianDreamTeam  
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E20.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 20 (آخر) کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E19.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 19 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir  
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E18.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 18 کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E17.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت 17 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E16.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 16 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E15.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 15 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E14.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی کامل قسمت 14 کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E13.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت 13 کاری از تیم ترجمه مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E12.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت 12 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E11.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس فارسی قسمت ۱۱ کاری از مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E10.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس کامل قسمت 10 کاری از تیم ترجمه آفتابگردان 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E09.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان  
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E08.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت 8 کاری از مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E07.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت ۷ کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E06.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت ۶ کاری از تیم ترجمه آفتابگردان sunflowermag.ir  
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E05.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس قسمت ۵ کاری از مجله آفتابگردان sunflowermag.ir 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E04.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس کامل قسمت ۴ sunflowermag.ir تلگرام: @sunflowermag 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E03.sunflowermag.ir   sunflowermag
زیرنویس کامل قسمت ۳ 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E02.sunflowermag.ir   sunflowermag
مترجمان: سحر و نیلا sunflowermag.ir تلگرام: @sunflowermag 
فارسی A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E01.sunflowermag.ir   sunflowermag
ترجمه: سحر و نیلا تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان sunflowermag.ir تلگرام: @sunflowermag زیرنویس به طور کامل ترجمه شده  
فارسی A.Korean.Odyssey.E09.180127.HDTV.H264.360p   mehrnoosh19977
کاری از مهرنوش